The “Master Blaster” boxes Venezuelan, Ernesto Espana.